klein - tesař - architekti

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANTVÍ ODRY, NÁBŘEŽÍ S MÍSTNÍ KOMUNIKACÍ

Dopravní řešení: Linio Plan, s.r.o. Brno,

Odtokové poměry: ateliér Fontes s.r.o. Brno

Cílem územní studie bylo navrhnout, prověřit a posoudit veřejné prostranství v řešeném území města Odry. Vybrané veřejné prostranství bylo řešeno ve vzájemné vazbě na stávající ostatní veřejná prostranství města. V jednotlivých řešeních byly zohledněny funkční, provozní a kompoziční vazby veřejného prostranství se zbytkem veřejných prostranství ve městě. Účelem územní studie bylo vytvořit podklad pro prověření stávajícího návrhu veřejného prostranství a jeho plošného a prostorového vymezení. Veřejná prostranství byla prověřena i včetně vybudování nutné technické infrastruktury či nutného přeložení stávající hlavní infrastruktury, realizaci koncepce zeleně, mobiliáře a potřebného technického vybavení v místě veřejného prostranství či jeho bezprostředního okolí. Veřejné prostranství bylo řešeno i s ohledem na pěší a cyklistickou dopravu s návazností na síť pěší a cyklistické infrastruktury.